Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 31 maja 2011

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy :

 Jednostkowy raport roczny Koelner S.A. za rok 2010:

- List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010
- Nota - należności krótkoterminowe przeterminowane i sporne
- Nota - wartość księgowa na akcję
- Nota - zysk na akcję
- Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych
- Dodatkowe noty objaśniające
- Sprawozdanie Zarządu Koelner S.A. z działalności w 2010 roku
- Opinia niezależnego audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2010
- Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2010

 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010:

- Strona tytułowa
- List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy
- Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010
- Informacja dodatkowa
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Koelner w 2010 roku
- Opinia niezależnego audytora z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010
- Raport z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010